Δευτέρα, 14 Νοέμβριος 2016 16:59

Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση ενός καταστήματος, στο Χ.Κ. Βασιλίτσας

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης του
Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας(ΕΧΚΒ)

δ ι α κ η ρ ύ τ τ ε ι

δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμού, με ανοικτές έγγραφες προσφορές και συνέχιση με προφορικές, για την εκμίσθωση ενός καταστήματος, το οποίο αποτελείται: α) Από έναν χώρο κύριας χρήσης εμβαδού (ΑΒΓΔΕΖΑ) περίπου 50,00m2 και β) από έναν ανοικτό εξώστη εμβαδού (ΔΕΖΗΘΙΔ) περίπου 35,00m2, στη θέση «Μπότσια» του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας (ΕΚΧΒ), πλησίον του ΣΑΛΕ του Χ/Κ, όπως το μίσθιο ισόγειο κατάστημα φαίνεται στη συνημμένη παρούσα αρχιτεκτονική κάτοψη. Το μίσθιο κατάστημα, θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως κατάστημα με χρήση ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΚΙ – ΣΧΟΛΗ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ, αποκλειόμενης οποιαδήποτε άλλης χρήσης. Σημειώνεται, ότι το ισόγειο κατάστημα εφάπτεται των κοιτώνων του προσωπικού του Χ/Κ.
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μέχρι καιτην 31 Μαΐου 2021. Ελάχιστο όριο προσφοράς μηνιαίως για τη μίσθωση του αναφερομένου ακινήτου ορίζεται το ποσό των οκτακοσίων ευρώ (800,00 €).
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 6 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00μ.μ., ενώπιον της επιτροπής της παρ. 2 του άρθρου 26 του Π.Δ. 715/1979, η οποία θα συνεδριάσει δημόσια
στα γραφεία του ΕΧΚΒ, τα οποία βρίσκονται στα Γρεβενά, και συγκεκριμένα στο γραφείο υπ’ αριθμ.414 του Διοικητηρίου «Κώστας Ταλιαδούρης» (κτίριο Αντιπεριφέρειας Γρεβενών), στον
2ο όροφο του κτιρίου επί της πρόσοψης (πτέρυγα Διεύθυνσης Υγείας), σύμφωνα με τις διατάξεις του 715/79 Π.Δ. (ΦΕΚ 212 Α΄) και τους αναφερόμενους στην παρούσα διακήρυξη ειδικούς και
γενικούς όρους.
Όποιος έχει την πρόθεση να συμμετάσχει στο διαγωνισμό, για να γίνει δεκτός σ’ αυτόν, πρέπει να προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’αριθμ. 2/2016
Διακήρυξη του ΕΧΚΒ, η οποία θα διατίθεται από το γραφείο του κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:30-13:30.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Θωμά Καραγιάννη στο τηλέφωνο 2462-353-530.

Δείτε εδώ την Προκήρυξη

Γρεβενά, 14-11-2016
Για τη Επιτροπή Διοίκησης του ΕΧΚΒ
Ο Πρόεδρος
Θωμάς Καραγιάννης


To Top