Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2016 08:45

Χ.Κ. Βασιλίτσας-Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση καταστήματος

Ο Πρόεδρος του ΕΧΚΒ διακηρύττει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, με ανοικτές έγγραφες προσφορές και συνέχιση με προφορικές, για την εκμίσθωση ενός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, το οποίο αποτελείται: α) Από έναν ενιαίο χώρο κύριας χρήσης εμβαδού Ε=41,82m2, β) από έναν βοηθητικό χώρο αυτού εμβαδού Ε=10,45m2, γ) από έναν ημιυπαίθριο χώρο εμβαδού Ε=10,76m2, καθώς και δ) από μια τουαλέτα εμβαδού Ε=14,00m2, στη θέση Λισιόρο του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας (ΕΚΧΒ), πλησίον της βάσης του Τριθέσιου εναέριου Αναβατήρα «ΦΙΛΙΠΠΟΣ».

Το μίσθιο κατάστημα θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με χρήση ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ για διερχόμενους πελάτες, αποκλειόμενης οποιαδήποτε άλλης χρήσης. Η διάρκεια της μίσθωσης θα ορίζεται από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μέχρι και την 31 Μαΐου 2020. Ελάχιστο όριο προσφοράς μηνιαίως για τη μίσθωση του αναφερομένου ακινήτου ορίζεται το ποσό των τετρακοσίων ευρώ (400,00 €).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 2 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ., ενώπιον της επιτροπής της παρ. 2 του άρθρου 26 Π.Δ. 715/1979, η οποία θα συνεδριάσει δημόσια στα γραφεία του ΕΧΚΒ, τα οποία βρίσκονται στα Γρεβενά, και συγκεκριμένα στο Διοικητήριο «Κώστας Ταλιαδούρης» (κτίριο Αντιπεριφέρειας Γρεβενών), στην ισόγεια αριστερή πτέρυγα του κτιρίου στο γραφείο υπ’ αριθμ.278, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 715/79 (ΦΕΚ 212 Α΄) και τους αναφερόμενους στην υπ’αριθμ. 1/2016 Διακήρυξη του ΕΧΚΒ ειδικούς και γενικούς όρους.

Όποιος έχει την πρόθεση να συμμετάσχει στο διαγωνισμό, για να γίνει δεκτός σ’ αυτόν, πρέπει να προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’αριθμ. 1/2016 Διακήρυξη του ΕΧΚΒ, η οποία θα διατίθεται από το γραφείο του κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:30-13:30.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Θωμά Καραγιάννη στο τηλέφωνο 2462-353-530.

Γρεβενά, 7-1-2016

Για τη Επιτροπή Διοίκησης του ΕΧΚΒ
Ο Πρόεδρος
Θωμάς Καραγιάννης

Πηγή: www.vasilitsa.com


To Top